REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży i świadczenia usług oraz zasady korzystania z usług jak również zasady składania zamówień online na odległość w ramach oferty dostępnej pod adresem: www.sharks.pl
 2. Sprzedaż internetowa dostępna pod adresem internetowym www.sharks.pl prowadzona jest przez firmę Sharks Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 55-095 Mirków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000312554, NIP:8961477730, REGON: 020786479, zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany dalej Usługobiorcą.
 4. Usługobiorca składający zamówienie jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.sharks.pl  poprzez zawarcie umowy na odległość tj. umowy zawartej w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, między Usługodawcą, a Usługobiorcą. 
 6. Przepisy dotyczące obowiązków Usługodawcy zawierającego umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 7. Przeglądanie usług wskazanych na stronie internetowej www.sharks.pl oraz składnie zamówień przez Usługobiorcę jest możliwe bez zakładania Konta. Niezbędne jest podanie danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia usługi.
 8. Usługobiorca nie może kopiować i rozpowszechniać, poza własny użytek, materiałów pochodzących z usługi wykonywanej przez Usługodawcę bez jego wiedzy i zgody.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia związane z funkcjonowaniem serwisu spowodowane przerwą techniczną, siłą wyższą, działaniem osoby trzeciej, niekompatybilnością z infrastrukturą Usługobiorcy, w granicach określonych przepisami.

§2 DANE KONTAKTOWE

 1. Sharks Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 55-095 Mirków
 2. Adres email : biuro@sharks.pl
 3. Telefon :  691659086

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do złożenia zamówienia online na odległość w ramach oferty dostępnej pod adresem: www.sharks.pl niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz aktywna poczta elektroniczna: @gmail.com (wskazanie adresu e-mail). 

§4 ZAWARCIE UMOWY  ORAZ REALIZACJA UMOWY

 1. Zawarcie umowy przez strony następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie www.sharks.pl.
 2. Umowę uważa się za zawartą po dokonaniu płatności kwoty wskazanej za konkretną usługę, która jest dostępna pod adresem www.sharks.pl
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja regulaminu i jego postanowień. 
 4. Zawierający umowę zobowiązany jest do podania danych  zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich, które chcą złożyć zamówienia online na odległość w ramach oferty dostępnej pod adresem: www.sharks.pl wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby małoletniej Dokument w oryginale należy dostarczyć Usługodawcy.
 6. W celu realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą i ustalenia terminu wykonania usługi.
 7. W przypadku rażących naruszeń regulaminu lub zasad współżycia społecznego Usługodawca może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć zawartą umowę.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny usług i świadczeń dla Usługobiorców są cenami obejmującymi podatek od towarów i usług.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Usługobiorcę wynikającego z zawartej umowy jest wskazany system płatności elektronicznych „Przelewy24”. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Zamówienie usługi odbywa się za pomocą naciśniecie przycisku z obowiązkiem zapłaty.
 4. W przypadku usługi czarteru jachtu motorowodnego Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w gotówce w momencie realizacji usługi w kwocie ustalonej z Usługodawcą. Kwota kaucji uzależniona jest od doświadczenia Usługobiorcy oraz rodzaju łodzi motorowej. Kaucja zwracana jest po zakończeniu czarteru w wysokości proporcjonalnej do stanu technicznego jachtu w momencie jego odbioru.

§6 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (siła wyższa), brak wystarczającej liczby uczestników kursu dostępnego na stronie internetowej www.sharks.pl lub niekorzystna sytuacja meteorologiczna Usługodawca może zmienić warunki świadczenia umowy.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu wykonania usługi dogodnego dla stron Usługodawca zwraca całą kwotę wpłaconą przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od dnia kiedy strony ustaliły, ze realizacji usługi w innym terminie jest niemożliwa.
 3. Usługodawca po skutecznym powiadomieniu Usługobiorcy o wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności ustali z nim dalsze warunki świadczenia umowy.
 4. Zmiana terminu wykonania usługi przez Klienta, jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu tego z Usługodawcą za jego zgodą. 

§7 REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@sharks.pl  z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 2. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, na piśmie w terminie 14 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności.
 3. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w który Usługobiorca dostarczył formularz odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej wersji.
 5. W celu odstąpienia od umowy należy niezwłocznie skontaktować się Usługodawcę,  wypełnić formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem: www.sharks.pl , a następnie odesłać wypełniony i podpisany dokument pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres podany w §2 ust. 1 lub ust. 2.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje :
 7. W przypadku wykonania przez Usługodawcę usługi w całości. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania usługi Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenie z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 8. W przepadku usług dostępnych pod adresem: www.sharks.pl, które na podstawie art. 38 ust. 12 Ustawy o prawach konsumenta zostały wyłączone z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość tj. czarter jachtu motorowodnego, rejsy ze sternikiem, rejsy morskie.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Sharks Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 55-095 Mirków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000312554, NIP:8961477730, REGON: 020786479.
 2. Po akceptacji Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do świadczenia Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub mogące powstać, jeżeli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celach informacyjnych i marketingowych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu za zgodą Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej na 7 dni wyprzedzeniem zmian.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.